Altijd frisse lucht

Als we binnen zijn wordt ons welzijn bepaald door verschillende factoren. Naast de akoestiek, de kwaliteit van licht en het thermisch comfort, kunnen zelfs fijnstofdeeltjes, microben en vluchtige organische stoffen van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Alles hangt samen met het volume van de aanwezige bestandsdelen en met de verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingssystemen (HVAC). Deze moeten op zo’n manier ontworpen, vervaardigd en onderhouden zijn dat iedere vorm van overlast door verontreinigingen voorkomen wordt. Als niet aan de hygiënestandaarden wordt voldaan – wat voorkomt bij bepaalde HVAC-systemen – kunnen de aanwezige bestandsdelen de luchtzuiverheid makkelijk ondermijnen. Als een verhoogde concentratie van deze bestandsdelen in het binnenklimaat een negatief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van mensen, spreken experts van verontreinigingen.

Zodoende is de luchtzuiverheid altijd bepalend voor het welzijn van de mens. Het Ionair Air Quality System (AQS) verbetert de luchtzuiverheid van het binnenklimaat aanzienlijk. De wetenschap toont een duidelijke correlatie aan tussen de concentratie van ionen in de lucht en onze gezondheid, welzijn en fysieke prestaties. Geïoniseerde lucht draagt bij aan de perceptie van een zeer zuivere lucht. Dit is aangetoond door verschillende, onafhankelijke metingen van luchtzuiverheid. De effectiviteit, d.w.z. de voordelen van het Ionair AQS-systeem voor alle relevante variabelen, is cruciaal.

Effectivity chart

Ionair AQS verbetert de volgende variabelen in de luchtzuiverheid van het binnenklimaat:

Grofweg 30-80% van de VOC’s (vluchtige organische componenten) wordt gereduceerd. De reductie hangt samen met het moment en de concentratie. Omdat we vaak beperkt zijn in het registreren van geuren, kan een aanpassing van slechts een paar procent al een neutraliserend effect hebben bij onfrisse geur.

VOC is de gangbare benaming voor organische, koolwaterstof-bevattende stoffen die makkelijk verdampen, zich vluchtig gedragen en voorkomen als gasvormige stof bij lage temperaturen (zoals kamertemperaturen).

Olfactometrie – het effect van geuren op personen – geeft de beste indicatie van menselijke geurperceptie. Geurpanelen bepalen de geurdrempel van een monster op basis van verdunningsvolumes. De resultaten worden statistisch voorbereid en gepresenteerd. Ionair AQS vermindert geuren met ongeveer 50% naar DIN 13725. Dit komt overeen met de neutralisatiesnelheid van een geactiveerde koolstoffilter.

DIN 13725: deze Europese norm (EN) biedt een methode voor de objectieve bepaling van de geur door toepassing van dynamische olfactometrie bij mensen en voor het bepalen van de emissiestromen van geuren uit puntbronnen, diffuse bronnen met een specifieke luchtvolumestroom en diffuse bronnen zonder een specifieke luchtvolumestroom.

Micro-organismen zoals microben, bacteriën, schimmels of pollen zijn biologisch actief. Hun vermenigvuldiging en levensduur zijn verschillend en sterk afhankelijk van de omgeving waarin ze zich bevinden. Door vermenigvuldiging kunnen de micro-organismen de metabole processen van de mens aantasten, infectieziekten veroorzaken of allergische reacties teweeg brengen. Grofweg reduceert ionair het aantal micro-organismen in de lucht met 70 tot 90%.

Viruses are infectious organic structures that can only multiply in a host cell. There are approximately 3,000 types of viruses, each of which has different characteristics (e.g. structure, particle size, or environmental stability). A healthy immune system usually protects people from contracting a disease.

Droplets or aerosol, i.e. the air, serves as a transmission media for the virus. The verification of deactivation of viruses in aerosols is complicated and it is only been more widely applied since the start of the COVID-19 pandemic. Ionair has conducted extensive investigations for this purpose jointly with the Fraunhofer Institute for Building Physics.

From these tests, it has been scientifically demonstrated that Ionair’s ionization technology has a deactivating efficiency of over 99% on surrogate viruses with a comparable structure, particle size, and environmental stability as SARS-CoV-2, while at the same time complying with all statutory requirements and specifications for indoor air.

► Read more about it...

► ionair-Viruses-Study

Fijnstofdeeltjes maken deel uit van zwevende deeltjes en de definitie van fijnstofdeeltjes gaat terug naar de ‘National Air Quality’-norm voor fijne deeltjes (ook wel de PM-norm genoemd) die in 1987 werd geïntroduceerd door de American Environmental Protection Agency EPA. Ongeveer 90% van de fijnstofdeeltjes in de atmosfeer zijn van natuurlijke oorsprong, zoals bijvoorbeeld aërosolen uit zeewater, vulkanische activiteiten en bosbranden. De resterende 10% is van antropogene oorsprong en wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van koolstofverbindingen. De belangrijkste oorzaken voor het aandeel van fijnstofdeeltjes teweeg gebracht door de mensheid zijn de economie als geheel, het wegen-, lucht- en spoorwegverkeer, huishoudens en consumenten, en zelfs landbouw. Alhoewel in verschillende maten – alle sectoren dragen bij aan de vorming van fijnstofdeeltjes. Fijnstofdeeltjes zijn ook binnen aanwezig. Ze kunnen worden gescheiden door sedimentatie of aan de hand van absorptie door een deeltjesfilter.

ionair acts on particulate matter in accordance with the principle of agglomeration. Small parts get charged by the ions, attract each other, agglomerate to larger ones, and thus sediment faster.

Air ions are electrically charged particles, which adhere to unstable gas clusters and are always found freely and abundantly suspended in the air. Other than atoms and molecules, ions more or less have electrons – therefore, they carry either a positive (too few) or a negative charge (too many) with them. Regarding their mass and mobility, the ions can be divided into three groups: small, medium and large ions. Since small ions can easily penetrate into the lungs, they have the greatest bioclimatic significance.

Met ionisatie wordt lucht rijker aan energie en daarom gemakkelijker reactief. Dit kan worden uitgelegd en gemeten aan de hand van luchtzuiverheidsvariabelen en is vergelijkbaar met onvervalste clean room-regio's. In dergelijke regio's is de concentratie van verontreinigingen en dus het oxidatievermogen gering. En dus is er meer geactiveerde zuurstof (zuurstofionen, natuurlijke ozon, enz.) aanwezig, zoals in bergachtige streken als de Jungfraujoch en Rigi in Zwitserland.

Het effect dat geïoniseerde lucht op de mens heeft is aangetoond door verschillende studies en metingen. De fysiologische waarde van geïoniseerde lucht hangt met name samen met de metabolische processen van het menselijk lichaam. Een waarneembaar effect is het gevoel dat frisse lucht geeft. De luchtwegen worden geneutraliseerd door een verschil in lading, wat wordt veroorzaakt door de toevoer van kunstmatige ionen en vergelijkbaar is met de lucht na een zware storm. Het inademen van geïoniseerde lucht creëert een biologische stimulans die een aantal positieve fysiologische processen in werking zet.

In zijn onderzoeksverslagen uit 1972 en 1986 biedt Varga de meeste uitgebreide toelichting op het effect van luchtionen op de fysiologie van het menselijk lichaam. In zijn werk bestudeerde hij de zuurstofconcentratie in bloed, de bloeddruk en de hartslag bij proefpersonen. Varga was in staat om effectiviteit te bewijzen op alle drie deze gebieden. Hij stelde een verhoogde zuurstofconcentratie vast in het bloed van niet-rokers, en een lagere hartslag en bloeddruk bij de meerderheid van de proefpersonen.

 

De meeste onderzoeken beperken zich tot de direct aantoonbare fysiologische effecten van luchtionen, zoals een verbeterde zuurstofopname. Toch is er ook enig betrouwbaar bewijs dat zich uitspreekt over het welzijn van proefpersonen. De ionisatie van het binnenklimaat levert algemene bevindingen op zoals een afname van moeheid.

Laboratoriumstudies hebben duidelijk aangetoond dat de ionisatie van lucht resulteert in een antibacterieel effect. De ionen met een negatieve lading (zie hierboven) leverden een afname van bacteriën op. Meetresultaten hebben aangetoond dat krachtige ionisatiesystemen VOC’s en micro-organismen hebben gereduceerd tot wel 0% van de oorspronkelijke concentratiewaarden.

Aan de ene kant wordt het menselijk lichaam minder aangetast door micro-organismen, fijnstofdeeltjes en verontreinigingen wanneer deze in mindere mate in de lucht aanwezig zijn. Aan de andere kant verbetert de hogere energiedichtheid van de lucht het metabolisme van het lichaam, wat een directe invloed heeft op de prestatie en productiviteit. De gunstige uitkomst hiervan is dat mensen productiever worden en verzuim afneemt. Gezonde lucht levert gezonde mensen op en gezonde mensen leveren een grotere toegevoegde waarde.